S P R A W O Z D A N I E

Na podstawie art. 88 pkt. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228), zwanej dalej „ustawą” jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wykonując czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego podaję co następuje:

a) Biuro Badań Bilansów i Innych Usług Księgowych "DEKRET" jest prowadzone jako działalność gospodarcza osoby fizycznej. Osoba ta jest jedynym właścicielem Biura.

b) Biuro nie należy do sieci

c) struktura zarządzania jest jednoosobowa

d) właściciel podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oświadcza, że system wewnętrznej kontroli jakości został opracowany i wdrożony zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt. 3 lut. b ustawy.”.

e) ostatnia kontrola w zakresie systemu zapewnienia jakości przeprowadzona przez Krajową Komisję Nadzoru miała miejsce w roku 2013 r.

f) Biuro wykonywało czynności rewizji finansowej w poprzednim roku obrotowym w:

 • Bank Spółdzielczy w Praszce 46-320 Praszka ul. Mickiewicza 1

 • Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej 42-130 Wręczyca Wielka ul. Sportowa 1

 • g) Właściciel podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oświadcza, że stosowane procedury w zakresie zapewnienia niezależności zgodne są z zasadami, o których mowa w art. 56 ustawy. Ostatnia, wewnętrzna kontrola przestrzegania niezależności przeprowadzona została w dniu 05-01-2014

  h) Właściciel podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oświadcza, że nie zatrudnia w podmiocie innych osób w tym biegłych rewidentów.

  i) w 2013 roku osiągnięte przychody o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy wynosiły

 • badanie sprawozdań finansowych 47.500,00 zł

 • usługowe prowadzenie ksiąg 8.000,00 zł

 • wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych 30.050,00 zł

 • j) z uwagi na charakter podmiotu nie opracowano szczególnych zasad wynagradzania kluczowych biegłych rewidentów oraz członków zarządu

  k) odpowiedzialnym w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za sporządzenie tego sprawozdania jest właściciel podmiotu

  Eugeniusz Hoffmann  Biuro Badań Bilansów i Innych Usług Księgowych DEKRET

  Biegłego Rewidenta Pana
  mgr Eugeniusza HOFFMANNA

  45 - 760 Opole, Wróblewskiego 47/2
  46 - 220 Byczyna, Biskupice 58

  Telefon: +48 606 426 888

  E-Mail: dekret@tlen.pl  Biuro Badań Bilansów i Innych Usług Księgowych
  Dekret 2010. All rights reserved. Design: Tree House