Biuro powstało w styczniu 1993 r.

Biuro jest wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów za numerem 1267 zgodnie z art. 53 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie.

Działalność zgodnie z wymogami ustawowymi objęta jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. W okresie prowadzenia działalności nie zaistniały żadne spory z klientami co do jakości wykonywanych usług.

Usługi Biura świadczone są z zachowaniem wymogów fachowości, poufności, bezstronności w najlepiej pojętym interesie klientów.


Wykonywanie czynności rewizji finansowej obejmujące badania, przeglądy sprawozdań finansowych lub inne usługi poświadczające, o których mowa w odrębnych przepisach lub standardach rewizji finansowej.

Przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w celach podatkowych.

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych, wykonywanie na zlecenie sprawozdań i analiz finansowych.

Doradztwo podatkowe i reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi.

Prowadzenie postępowań upadłościowych lub likwidacyjnych.

Działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków.

Wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno - finansowych w tym wniosków kredytowych i biznes planów.

Świadcznie inych usług atestacyjnych, doradzctwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej.


dekretopole.pl, dekretopole.eu, dekretopole.com, dekretopole.com.plBiuro Badań Bilansów i Innych Usług Księgowych DEKRET

Biegłego Rewidenta Pana
mgr Eugeniusza HOFFMANNA

45 - 708 Opole, Wrocławska 6c/23
46 - 220 Byczyna, Biskupice 58

Telefon: +48 606 426 888

E-Mail: dekret@tlen.plBiuro Badań Bilansów i Innych Usług Księgowych
Dekret 2010. All rights reserved. Design: Tree House