BIURO BADAŃ BILANSÓW I INNYCH USŁUG KSIĘGOWYCH DEKRET


Biegłego Rewidenta Pana mgr Eugeniusza HOFFMANNA

 z siedzibą: 45-004 Opole, ul. Marii Konopnickiej 2/3Telefon + 48 606 426 888 e-mail dekret@tlen.pl


Biuro powstało w styczniu 1993 r.
i wpisane jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów za numerem 1267 zgodnie z art. 53 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym.


 

Działalność zgodnie z wymogami ustawowymi objęta jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.
W ciągu prowadzonej działalności nie zaistniały żadne spory z klientami co do jakości wykonywanych usług.
Usługi Biura świadczone są z zachowaniem wymogów fachowości, poufności, bezstronności w najlepiej pojętym interesie klientów.

Zakres działalności:

1. Wykonywanie czynności rewizji finansowej obejmujące badanie, przeglądy sprawozdań finansowych lub inne usługi poświadczające, o których mowa w odrębnych przepisach lub standardach rewizji finansowej.


2. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych, wykonywane na zlecenie sporządzanie sprawozdań finansowych.


3. Prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.


4. Działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków
Wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno – finansowych w tym wniosków kredytowych i biznes planów.


5. Świadczenie innych usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej
Zapraszam do współpracy osoby zainteresowane funkcją weryfikatora w FA

dekretopole.pl

© Copyright 2020 Mobirise. All Rights Reserved.

Made with ‌

Mobirise.com